Politica de confidențialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare, GDPR).

1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin, pe baza consimțământului dumneavoastră, liber, specific și informat, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

– înregistrare cont – asigurarea accesului la produsele comercializate, printr-o experiență de consum accesibilă și transparentă; 

– transmitere newsletter, ca urmare a abonării voluntare – informarea cu privire la produsele comercializate, promovare a evenimentelor organizate direct sau în colaborare cu alți parteneri;

– transmitere informații (cum ar fi aplicarea la unul dintre joburile listate pe website) sau oferte – optimizarea funcționării platformei on-line;

– înscriere la evenimente – comunicarea de informații cu privire la eveniment.

3. Drepturile de care beneficiați

În conformitate cu GDPR, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

a) dreptul de acces la date

Dreptul de a obține din partea WISE STEP RECRUITING S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă aparțin, iar în caz afirmativ acces la datele respective, precum și la următoarele informații: scopurile în care datele sunt prelucrate; destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita WISE STEP RECRUITING S.R.L., în ceea ce privește datele cu caracter personal care vă aparțin, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor; existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

b) dreptul la rectificare

Dreptul de a obține de la WISE STEP RECRUITING S.R.L., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă aparțin, precum și completarea datelor cu caracter personal incomplete. WISE STEP RECRUITING S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

c) dreptul la ștergerea datelor

Dreptul de a obține din partea WISE STEP RECRUITING S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 ali. (2) lit. a) din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) din GDPR; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine WISE STEP RECRUITING S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului român. WISE STEP RECRUITING S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

d) dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul de a obține din partea WISE STEP RECRUITING S.R.L. restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă în care WISE STEP RECRUITING S.R.L. poate verifica exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; WISE STEP RECRUITING S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. WISE STEP RECRUITING S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate date cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

e) dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la WISE STEP RECRUITING S.R.L. la alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

f) dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) sau f) sau al articolului 6 alin. (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

g) dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu character personal

h) dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc 

Dreptul de a vă retrage consimtământul fără a suporta vreun cost și fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracte personal efectuate de WISE STEP RECRUITING S.R.L. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. Tehnologii utilizate pentru colectarea și stocarea datelor cu caracter personal

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim doar atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

5. Confidențialitate

Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic și electronic, la care au acces doar persoane expres autorizate, care oferă garanții suficiente de punere în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice necesare, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să respecte cerințele prevăzute în GDPR.

6. Informații suplimentare

Pentru orice informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteți contacta la adresa de e-mail calin.muresan@wise-step.ro, la numărul de telefon +40 (0) 762 234 111 sau, printr-o solicitare scrisă, la adresa str Carpati 34 A, Giroc, Jud Timis.  

Informațiile furnizate, orice comunicare și orice măsuri luate ca urmare a exercitării de către dumneavoastră a drepturilor precizate supra sunt oferite de WISE STEP RECRUITING S.R.L. gratuit. În cazul în care cererile formulate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, WISE STEP RECRUITING S.R.L. poate:

a) să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

b) să refuze să dea curs cererii.